ราคาแบงค์รัฐบาลไทย หนึ่งบาท ร.9

ราคาแบงค์รัฐบาลไทย หนึ่งบาท ร.9

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ราคาแบงค์รัฐบาลไทย หนึ่งบาท ร.9

 [ ลงประกาศ ]
 ฉบับที่ 33/2545 เรื่อง วิธีสังเกตธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 100 บาท ในวาระครบ ...
เรื่อง วิธีสังเกตธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 100 บาท ในวาระครบ 100 ปธนบัตรไทย ... ปของ การออกใชธนบัตรไทย ซึ่งไดเปดใหประชาชนที่สนใจแลกเมื่อวันที่9-13 ... ตัวอักษร คําวา “รัฐบาลไทย” “อยบาท” “ธนบัตรเปนเงินที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย” และตัวเลข ...
http://www.bot.or.th/Thai/PressAndSpeeches/Press/News2545/n3345t.pdf

คำค้น: ราคาแบงค์รัฐบาลไทย หนึ่งบาท ร.9

ราคาแบงค์รัฐบาลไทย หนึ่งบาท ร.9