จัดสัมมนาเชิงกิจกรรม

จัดสัมมนาเชิงกิจกรรม

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ จัดสัมมนาเชิงกิจกรรม

 รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 รายงานการจัดกิจกรรมเสวนา - รัฐสภา
กิจกรรมเสวนา เรื่องการเขาชื่อเสนอกฎหมายและเสริมสรางความรูความเขาใจ ... กระบวนการเขาชื่อเสนอกฎหมาย ครั้งที่๑ ไดจัดในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ...
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=19501&filename=propose_law

คำค้น: จัดสัมมนาเชิงกิจกรรม
 สรุปโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Smart Secretary Wor
6. กิจกรรมของโครงการ. 6.1 จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ. 6.2 สร้างเครือข่ายเลขานุการ ผู้บริหารจากทุกคณะ/สถาบัน. 6.3 จัด Work Shop. 7. เนื้อหาการอบรม (Course Outline) ...
http://www.op.mahidol.ac.th/orga/file/pdf/11 07 54/สรุปผลโครงการอบรมสัมมนา เลขาฯ รุ่นที่ 1 ฉบับเผยแพร่ ปี 2554.pdf

คำค้น: จัดสัมมนาเชิงกิจกรรม
 โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kick off KM Day - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในการนี้ ทีมงานการจัดการองค์ความรู้ (KM Team) จึงเห็นสมควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kick Off KM Day ขึ้น โดยกำหนดจะจัดกิจกรรม KM Corner ในการประชุมวิชาการประจำปี ...
http://www.dmsc.moph.go.th/km/work/file_km/ปี51/Kick off KM Day_150751/โครงการKick off KM Day.doc

คำค้น: จัดสัมมนาเชิงกิจกรรม
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ...
23 ม.ค. 2013 ... หน้าแรก · ภาพข่าวกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561" ครั้งที่ 1 ...
http://www.dld.go.th/ict/th/index.php?option=com_content&view=article&id=656:-q-2557-2561q-1&catid=67:photo-activity&Itemid=56

คำค้น: จัดสัมมนาเชิงกิจกรรม
 การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดการความรู - กองบริหารงานบุคคล ...
การพัฒนาบุคลากรเปนกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใหความสําคัญยิ่งมา โดย ... ทีมงานผูจัดกิจกรรม ... สรุปความพึงพอใจการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ .
http://personnel.dusit.ac.th/pdf/105.pdf

คำค้น: จัดสัมมนาเชิงกิจกรรม
 กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมผ - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศ. 2556. เรื่อง “SMEs Roadmap: การจัดการโลจิสติกสแ ละโซอ ุปทานเพื่อ ... พัฒนา นวัตกรรมเพื่ อการแขงขัน ดังนั้นกิจกรรมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่ อเตรียมความพรอม ของ ...
http://www.dip.go.th/Portals/0/สพป/ข่าวปี56/AEC-Brochure.pdf

คำค้น: จัดสัมมนาเชิงกิจกรรม
 รวมรูปกิจกรรม - กองบัญชีและการเงินออกสัญจรจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ...
20 ก.ย. 2012 ... รวมรูปกิจกรรม - กองบัญชีและการเงินออกสัญจรจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้ ด้านการเงินและบัญชี. การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ นำโดยนางจิรนันท์ ...
http://reg3.pwa.co.th/web/index.php/intra/gallery/category/11-2012-09-21-09-52-16

คำค้น: จัดสัมมนาเชิงกิจกรรม

จัดสัมมนาเชิงกิจกรรม